Wang Hezhen (Hexu)

Wine Lecturer, Changyu Pioneer International Limited, Yantai